1. Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening - bouwcode- gecoördineerde versie
  1. Gewijzigd door besluit gemeenteraad dd.25/09/2017 - van kracht dd. 01/03/2018
  2. INLEIDING
  3. LEESWIJZER
  4. DEEL 1 ALGEMEEN
   1. Artikel 1 Toepassingsgebied
   2. Artikel 2 Algemeen kader
   3. Artikel 3 Afwijkingsmogelijkheid
   4. Artikel 4 Definities
  5. DEEL 2 RUIMTELIJKE KWALITEIT
   1. Hoofdstuk 1 Algemeen
    1. Artikel 5 Cultuurhistorisch erfgoed
    2. Artikel 6 Harmonie en draagkracht
    3. Artikel 7 Welstandsadvies
    4. Artikel 8 Gebouwen hoger dan 50 meter
    5. Artikel 9 Goed huisvaderschap
   2. Hoofdstuk 2 Uiterlijke kenmerken
    1. Afdeling 1 Inplanting, afmeting en materiaalgebruik
     1. Artikel 10 Inplanting, bouwhoogte en bouwdiepte
     2. Artikel 11 Afwerken van gevels en materiaalgebruik
     3. Artikel 12 Levendige plint
    2. Afdeling 2 In- en uitsprongen
     1. Artikel 13 Ondergrondse en bovengrondse uitsprongen
     2. Artikel 14 Insprongen en openingen aan voorgevels
     3. Artikel 15 In- en uitsprongen aan daken
     4. Artikel 16 Technische uitsprongen
    3. Afdeling 3 Groen karakter
     1. Artikel 17 Behoud en heraanplanting
     2. Artikel 18 Groenbescherming bij de uitvoering van werken
    4. Afdeling 4 Perceelsafsluitingen
     1. Artikel 19 Tuinafsluitingen
     2. Artikel 20 Afsluitingen op onbebouwde percelen
   3. Hoofdstuk 3 Gebruikskenmerken van gebouwen en constructies
    1. Afdeling 1 Minimale kwaliteitseisen voor de binnenruimten
     1. Artikel 21 Minimale hoogte van ruimten
     2. Artikel 22 Minimale oppervlakte van een zelfstandige woning
     3. Artikel 23 Opdelen van een woning
     4. Artikel 24 Minimale lichtinval en minimale luchttoevoer
     5. Artikel 25 Toegankelijkheid van de functie
     6. Artikel 26 Afvalverzameling
    2. Afdeling 2 Minimale kwaliteitseisen van de buitenruimten
     1. Artikel 27 Open ruimte
     2. Artikel 28 Minimale oppervlakte buitenruimte
   4. Hoofdstuk 4 Mobiliteit
    1. Artikel 29 Fietsstalplaatsen en fietsparkeerplaatsen
    2. Artikel 30 Autostalplaatsen en autoparkeerplaatsen
    3. Artikel 31 Laden en lossen
   5. Hoofdstuk 5 Publiciteit
    1. Artikel 32 Niet-zaakgebonden publiciteit
    2. Artikel 33 Zaak-gebonden publiciteit
  6. DEEL 3 TECHNISCHE KWALITEIT
   1. Hoofdstuk 1 Constructie
    1. Artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren
    2. Artikel 35 Afvoerkanalen en uitlaten van alle gassen
    3. Artikel 36 Zonnepanelen en zonnecollectoren
    4. Artikel 37 Centrale ruimte voor warmteproductie en leidingkokers
    5. Artikel 38 Groendaken
   2. Hoofdstuk 2 Waterafvoer
    1. Artikel 39 Infiltratie- en buffervoorzieningen
    2. Artikel 40 Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen
    3. Artikel 41 Kenmerken aansluiting van de leidingen met het openbaar rioolstelsel
    4. Artikel 42 Drainageleidingen en bemalingen
   3. Hoofdstuk 3 Private voorbehandeling van afvalwater
    1. Artikel 43 Septische putten
    2. Artikel 44 Vetafscheiders en olieafscheiders
   4. Hoofdstuk 4 Zuivering van afvalwater - openbaar en privaat
    1. Artikel 45 Openbare riolering in collectief gebied
    2. Artikel 46 Private zuivering en lozing door gebouwen gelegen in individueel te optimaliseren buitengebied
   5. Hoofdstuk 5 Waterlopen
    1. Artikel 47 Wijzigen van waterlopen
  7. Bijlage artikel 30: autostalplaatsen en parkeerplaatsen
  8. voetnoten
   1. 1
   2. 2